ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Hieronder vindt de klant opgave van de gegevens van A+ MUZE (verder A+ MUZE):

Linde MYNCKE

A+ MUZE (handelsnaam)

Koning Albertstraat 56/301

2800 Mechelen

BTW BE0874.491.523

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Alleen deze algemene voorwaarden van A+ MUZE beheersen de contractuele relatie tussen partijen met

uitsluiting van de voorwaarden van de klant van A+ MUZE. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven

wordt aan de voorwaarden van de klant van A+ MUZE, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op

aanvullende wijze.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle door A+ MUZE gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders

aangegeven. A+ MUZE is slechts gebonden door een offerte indien de aanvaarding door de klant binnen de 30

dagen zonder voorbehoud of wijziging aan A+ MUZE is bevestigd. A+ MUZE zal de (potentiСle) klant zo spoedig

mogelijk per e-mail informeren op het door de betreffende klant aangegeven e-mailadres m.b.t. het concrete

programma.

4. PRIJZEN

Prijzen zijn niet bindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst of in een offerte voor een periode van 30 dagen.

De door A+ MUZE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in

de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. BETALING EN FACTURERING

A+ MUZE zendt de klant facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren

diensten en producten. A+ MUZE is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door klant aangegeven emailadres.

De klant dient de verschuldigde bedragen inclusief BTW binnen een termijn van 30 dagen en uiterlijk

voor de datum van aanvang van het traject te voldoen op de zetel van A+ MUZE, behoudens andersluidende

overeenkomst. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de klant geen

recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan de klant heeft

plaatsgevonden. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling

en van rechtswege en vanaf factuurdatum, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet

zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire

schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10%

en die minimum 50,00 EUR per factuur zal bedragen. Elk protest op de facturen van A+ MUZE moet schriftelijk

gemeld worden aan A+ MUZE binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT BIJ DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA

De klant dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door A+ MUZE gevraagde en/of voor de

training/coaching benodigde essentiћ«le informatie. De onderdelen van een programma dienen te worden

doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

7. RECHTEN VAN A+MUZE

A+ MUZE is gerechtigd:

a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachingsessies in een programma;

c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds

te vervangen;

e. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel

af te gelasten. Geaccepteerde klanten ontvangen hiervan bericht, zonder dat A+ MUZE gehouden is tot opgave

van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;

f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde klant te weigeren om redenen eigen aan A+ MUZE. De

betreffende klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat A+MUZE gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun

betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties)

worden terugbetaald.

8. ANNULERING

De klant is gerechtigd deelname door hem/haar te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan

een programma op te zeggen. Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de

overeenkomst dient te geschieden door de klant door middel van een aangetekende brief aan het adres van A+

MUZE. Bij annulering/opzegging door de klant tot 14 dagen voor aanvang van een programma is de klant,

behoudens overmacht, gehouden tot 50% annuleringskost, gebaseerd op de totaalprijs voor het respectieve

traject.

Bij annulering/opzegging door de klant na 14 dagen voor aanvang van het programma of tijdens de looptijd van

het programma is de klant, behoudens overmacht, gehouden tot 100% annuleringskost, gebaseerd op de

totaalprijs voor het respectieve traject, desgevallend onder aftrek van de reeds betaalde bedragen. Bij annulering/

opzegging van deelname aan een programma is A+ MUZE gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een

andere klant aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat A+ MUZE vrij om een vervangende

deelnemer aangeboden door de klant al dan niet te accepteren. A+ MUZE is gerechtigd om zonder opgave van

redenen een programma of traject tussentijds te annuleren. De klant heeft, behoudens in geval van overmacht,

recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

A+ MUZE spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het

uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop A+ MUZE geen invloed kan

uitoefenen. A+ MUZE heeft derhalve geen resultaatsverbintenis. A+ MUZE is niet aansprakelijk jegens de klant

voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die

direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade

is te wijten aan de opzet of grove fout van A+ MUZE. De aansprakelijkheid van A+ MUZE is in ieder geval beperkt

tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. A+ MUZE is niet aansprakelijk

voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door A+ MUZE belast

zijn met de uitvoering van werkzaamheden. A+ MUZE is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering

van de overeenkomst.

10. PRIVACY

Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden

van A+ MUZE worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze

gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese

Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking

van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant verbindt zich er verder toe de

bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen

van wie hij de persoonsgegevens aan de A+ MUZE overmaakt. A+ MUZE verwerkt de persoonsgegevens in

overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is In bijlage.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten betreffende door A+MUZE ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten,

brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e-zines,

e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van

A+MUZE en gehanteerde software berusten bij A+ MUZE of haar licentiegevers, tenzij een andere

A+MUZE en gehanteerde software berusten bij A+ MUZE of haar licentiegevers, tenzij een andere

rechthebbende op een werk is aangegeven. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in

de hierboven vermelde paragraaf genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen,

tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A+ MUZE is het

niet toegestaan om enig door A+MUZE aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk

te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te

stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Het is niet toegestaan om enige

aanduiding omtrent rechten uit door A+ MUZE geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

12. OPSCHORTING EN BEиINDIGING

Indien:

a. klant niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens A+ MUZE heeft voldaan;

b. klant zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of uitstel van betaling vraagt;

c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot vereffening van de klant of het beСindigen van de

bedrijfsactiviteiten van de klant;

d. klant, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar

verplichtingen jegens A+ MUZE,

heeft A+ MUZE het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beСindigen,

(verdere) deelname van klant aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar

dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van A+ MUZE op grond van de wet. Bij

beСindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun

gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele

eigendom.

13. DEELBAARHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig

is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is,

zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de

oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer

bepaald de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het

Vredegerecht van het kanton Mechelen, bevoegd.